Informace o nás

Zapsaný spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, sponzorské příspěvky, dotace a granty a budou použity k zajištění činnosti spolku. Další příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (oraganizace akcí, osvětová činnost, publikování...). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle stanov a rozpočtem spolku.

Poslání, úkoly a cíle činnosti:

 • co nejefektivnější propojení kvalitního tréninkového procesu a úspěšné školní docházky
 • podpora dětí které mají ambice ve škole, ale zároveň chtějí dělat sport na kvalitní výkonnostní úrovni, protože jedině tak sportu přivyknou a vyhledávají jej i v pozdějším věku
 • vytvoření spojení školy a sportu jako jedné z nejdůležitějších forem životní reality
 • vytvoření takového pracovního režimu, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost
 • prevence rizikového chování mladistvých
 • vytváření podmínek pro zlepšení činnosti dětí v oblasti výchovné, materiální a zájmové
 • úzká spolupráce se SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o.
 • spolupráce s mateřskými školkami a základními školami
 • podpora a organizace sportovních kulturních a společenských akcí žáků naplňujících charakter spolku
 • provádění osvětové činnosti v procesu vzdělávání a v oblasti sportu
 • členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku
 • ve spolupráci s médii propagovat činnost spolku a pozitivní příklady členů

Historie projektu

Dne 19. 1. 2011 se uskutečnila ustavující členská schůze občanského sdružení "Škola v pohybu" za účasti Ing. Radima Laibla, Mgr. Bc. Stanislavy Sajdlové a Mgr. Vladimíra A. Honse. Přítomní vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku II. Stanov sdružení a stali se zakládajícími členy.